ព័ត៌មាននិងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ស៊ី។ ស៊ី។ អេ។ ស៊ី។ អេស

ព័ត៌មានថ្មីៗនិងការកើតឡើងដែលកើតឡើងជាមួយស៊ី។ ស៊ី។ អាយ។ ស៊ី។ អេ។ ស៊ីក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដែលពេញចិត្តនឹងអតិថិជនថ្មីៗបំផុតនិងព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកន្លងមក។

ចង់បានមាតិកា MRCI CDS មានប្រយោជន៍ជាងនេះទេ?

Two men chatting and reading the newspaper together

បច្ចុប្បន្នភាព

Decorative image of a cell phone

Assurance Wireless Phone Service

6/29/21

Assurance Wireless is a federal Lifeline Assistance program. Lifeline is a government assistance program. The Assurance Wireless offer provides eligible low-income customers free monthly data, unlimited texting, and free monthly minutes. Plus a free phone. Visit https://www.assurancewireless.com/

Decorative image of a laptop computer

Emergency Broadband Benefit Program

6/29/21

The Emergency Broadband Benefit Program is a Federal Communications Commission (FCC) program that provides a temporary discount on monthly broadband bills for qualifying low-income households. Visit https://getemergencybroadband.org/

Illustrated man at computer with the quote "I'm so happy to be caught up with my rent."

RentHelpMN

6/29/21

If you have experienced hardship due to the pandemic and need assistance to pay your rent or utility bills, you may be eligible for COVID-19 Emergency Rental Assistance. Visit https://www.renthelpmn.org/

Decorative image of a calendar.

Paid Time Off - 80 Hour Cap

6/29/21

Per the SEIU contract, an employee “may carry over up to 80 hours of PTO from one State fiscal year to the next”. The State fiscal year ends June 30 meaning any PTO hours over the 80 hour cap will be lost. Following the 07/16/2021 payroll, MRCI will reset any PTO balances over 80 hours.

Facebook like button

Find us on Facebook!

4/26/21

MRCI-CDS is excited to share with you the launch of the MRCI Client Directed Services Facebook page! Here you will find news, updates, stories, and information on MRCI-CDS and the world of self-direction. You can find a link to our Facebook account in the header and footer of our website.

Autism Speaks: World Autism Month Logo

April is Autism Awareness Month

4/26/21

Starting with World Autism Awareness Day on April 2, the world
celebrates Autism Month in April.
World Autism Month is dedicated to sharing stories and providing
opportunities to increase understanding and acceptance of people with
autism.

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកន្លងមក

 • ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២១

 • ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២១

 • ខែតុលាឆ្នាំ ២០២១

 • ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២១

 • សីហា ២០២១

 • ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២១

 • ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២១

 • ឧសភា ២០២១

 • ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១

 • មីនា ២០២១

 • ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២១

 • មករា ២០២១