ព័ត៌មាននិងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ស៊ី។ ស៊ី។ អេ។ ស៊ី។ អេស

ព័ត៌មានថ្មីៗនិងការកើតឡើងដែលកើតឡើងជាមួយស៊ី។ ស៊ី។ អាយ។ ស៊ី។ អេ។ ស៊ីក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដែលពេញចិត្តនឹងអតិថិជនថ្មីៗបំផុតនិងព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកន្លងមក។

ចង់បានមាតិកា MRCI CDS មានប្រយោជន៍ជាងនេះទេ?

Two men chatting and reading the newspaper together

បច្ចុប្បន្នភាព

hearing notice document

Notice of Hearing

9/20/21

Workers who provide Consumer Directed Community Supports, Consumer Support Grant and Personal Care Assistance Choice programs are exclusively represented by the Service Employees International Union (SEIU). A labor agreement in effect from July 1, 2021, through June 30, 2023, governs the terms and conditions of their employment.

The Minnesota Public Employee Relations Board (PERB) has received a charge by SEIU arguing Minnesota Management and Budget (MMB) was required to bargain with SEIU about the terms of distribution plans related to a Minnesota 2020 law. The PERB has scheduled a hearing to take place on September 23, 2021. See the hearing notice by clicking the image of the document. Right now, the hearing is scheduled to take place in person.

image with the words "whose line is it Mankato - an improv event benefiting MRCI"

Whose Line is it Mankato?

9/1/21

Are you ready for a fun night of energy, excitement and spontaneous laughter? Be sure to mark your calendars for the September 10, 2021 as Pioneer Bank presents Whose Line is it Mankato? Visit https://www.mymrci.org/whose-line-mankato-2021 for more information. We hope to see you there!

DSP supporting a person

Thank you DSPs

9/1/21

Direct Support Professional Appreciation Week (September 12-18, 2021) is a great opportunity to highlight the dedicated, innovative direct support workforce that is the heart and soul of supports for people with disabilities. We appreciate all the dedication and work DSPs do for the disability community. Please make sure to recognize and show appreciation for the DSPs in your life!

decorative image of invoices in an envelope

Reminder: Goods and Services paid through a Vendor

9/1/21

Vendors, who are either companies or stand alone individuals who specifically provide services must submit their billing directly to MRCI. This eliminates any confusion or extra work on your behalf as a representative. If you have questions on how to have a vendor submit a claim directly to MRCI please contact our Claims team by calling 800-829-7110 or email claims@mymrci.org

Banner image with the message "Children ages 12 and older are now eligible to get the vaccine." and the website: https://mn.gov/vaccineconnector/

COVID-19 Vaccination Information

8/11/21

Children ages 12 and older are now eligible to get the vaccine. The Vaccine Connector will inform you about vaccine opportunities in your area. The connector is open to the public, and you can sign up by going to https://mn.gov/vaccineconnector/.

Child in a wheelchair playing soccer with his PCA/DSP

Electronic Visit Verification (EVV) Transition

8/11/21

Starting soon, and continuing into the fall, the programs of CDCS and CSG will be converting to Electronic Visit Verification (EVV). EVV will have its own login page that you will use once you are converted instead of "E-Timesheets." Your program staff will contact you about completing the conversion to EVV.

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកន្លងមក

 • ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២១

 • ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២១

 • ខែតុលាឆ្នាំ ២០២១

 • ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២១

 • សីហា ២០២១

 • ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២១

 • ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២១

 • ឧសភា ២០២១

 • ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១

 • មីនា ២០២១

 • ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២១

 • មករា ២០២១