ក្រុមភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើង

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំស៊ី។ អេ។ ស៊ី។ អេ។ ស៊ី។ អេ។ ភីរបស់យើង

Image-empty-state.png

Julie Lux

Strategic Relations Manager

Julie assists with relationship building among the partners of MRCI and monitors the legislative priorities that will directly affect the day to day lives of our clients and their workers.

Image-empty-state.png

Shannon Heitner

CDS Human Resources Coordinator

Shannon oversees the CDS HR department in the hiring of workers for the clients we serve, benefits, special projects, and provides HR support to clients/client representatives and their workers.

Image-empty-state.png

Kyle Rueter

CDS Program Manager

Kyle Rueter oversees the CDCS, CSG and other small programs to ensure quality of service.

Image-empty-state.png

Rhiannon Johnston

Director of Information Technology

Rhiannon provides leadership and management of key IT project initiatives and oversight of day-to-day operations of IT programs.

Image-empty-state.png

Kim Goerger

Controller

Kim oversees accounting functions to ensure accurate, timely reporting, and prepares financial analysis.

ក្រុមការងារភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃ MRCI

Image-empty-state.png

Brian Benshoof

Chief Executive Officer

Image-empty-state.png

Jeff Call

Chief Financial Officer

Image-empty-state.png

Tami Reuter

Chief Business & Marketing Officer